Instalacja wodna

Jak założyć przyłącze wodne do Twojego domu


Aby zbudować przyłącze...


Na działkach oddalonych od sieci wodociągowej trzeba wybudować własną studnię, co niekiedy - z powodu niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych - jest i trudne, i kosztowne
Na działkach oddalonych od sieci wodociągowej trzeba wybudować własną studnię, co niekiedy - z powodu niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych - jest i trudne, i kosztowne

Zanim rozpoczniemy budowę przyłącza wodnego, musimy załatwić szereg formalności związanych z przyłączeniem do sieci. To my, czyli przyszli odbiorcy wody, musimy zadbać o ich dopełnienie, a także ponieść większość kosztów budowy.


Warunki techniczne i projekt przyłącza.
W miejscowym zakładzie wodno-kanalizacyjnym musimy uzyskać warunki techniczne przyłączenia budynku do sieci wodociągowej. W tym celu trzeba złożyć wniosek i dołączyć do niego między innymi aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową oraz wypis z rejestru gruntów i udokumentować prawo do dysponowania nieruchomością. Zakład wodociągowy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wydaje warunki techniczne przyłączenia do sieci, które są ważne przez dwa lata. Zawierają one wykaz czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na korzystanie z wodociągu, ale nie ma w nich szczegółów wykonania samego przyłącza. Te muszą się znaleźć w projekcie, którego opracowanie trzeba zlecić projektantowi z uprawnieniami. Gotowy projekt trzeba uzgodnić według wytycznych podanych w warunkach technicznych. Zawsze konieczne jest zatwierdzenie trasy rurociągu w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji (ZUD), aby uniknąć kolizji z innymi instalacjami położonymi w gruncie. W niektórych sytuacjach są też wymagane uzgodnienia z zakładem wodno-kanalizacyjnym lub z Zarządem Dróg i Transportu (ustalenie technologii robót oraz zawarcie umowy użyczenia terenu pod budowę przyłącza, jeśli na przykład jest do tego konieczne czasowe zajęcie ulicy). Gdy trasa przyłącza przebiega przez sąsiednią nieruchomość, może też być wymagana pisemna lub notarialna zgoda właścicieli tej nieruchomości na wybudowanie go na ich terenie. Projekt z uzgodnieniami jest ważny przez trzy lata.
Zgłoszenie budowy.
Zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza trzeba zgłosić w starostwie lub urzędzie gminy na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Jeśli w ciągu 30 dni nie zostanie wniesiony sprzeciw (w drodze decyzji), będzie można rozpocząć prace. Wraz ze zgłoszeniem musimy dostarczyć projekt zagospodarowania działki z opisem technicznym instalacji i niezbędnymi uzgodnieniami oraz oświadczenie o prawie do terenu. Zakład wodociągowy przygotuje umowę przyłączeniową oraz przydzieli inspektora, który będzie pełnił nadzór nad zgłaszaną budową.
Wykonanie i odbiór.
Trasę przebiegu rurociągu w gruncie musi wytyczyć uprawniony geodeta. Budowę przyłącza trzeba natomiast zlecić fachowcom z uprawnieniami budowlanymi do wykonywania sieci zewnętrznych, czyli instalacyjnymi. Po ułożeniu rur w gruncie, włączeniu ich do sieci oraz zamontowaniu wodomierza i zaworu, ale jeszcze przed zasypaniem przyłącza, następuje jego odbiór. Inspektor miejscowego zakładu wodociągowego sprawdza, czy rurociąg oraz wodomierz zostały zainstalowane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i normami. Zezwala na zasypanie wykopów, jednak wcześniej trzeba zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej nowo wybudowanego przyłącza. Potwierdzeniem przydatności przyłącza do eksploatacji jest protokół odbioru, który wydaje się osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci po dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Stanowi on podstawę do uruchomienia przyłącza wodociągowego. Po podpisaniu protokołu odbioru jest zawierana umowa o zaopatrzenie w wodę. Niektórzy wykonawcy proponują kompleksową usługę - od przygotowania projektu przyłącza, poprzez uzyskanie niezbędnych uzgodnień, aż po jego budowę oraz inwentaryzację powykonawczą. Zwykle znają wymagania miejscowego zakładu wodociągowego i dzięki temu nie ma problemów z akceptacją proponowanych rozwiązań. Zanim wybierzemy taki wariant i zgodzimy się na proponowaną wycenę, sprawdźmy, jak wyglądają ceny u konkurencji.
Ile to kosztuje?
Przyszły odbiorca pokrywa koszty wydania warunków technicznych budowy przyłącza, projektu oraz wymaganych uzgodnień, a także prowadzenia prac ziemnych oraz ułożenia rur. Zakład wodociągowy może pokryć część wydatków, na przykład koszt włączenia przyłącza do lokalnej sieci, wykonania próby szczelności, płukania oraz zaplombowania wodomierza. Koszty wydania warunków technicznych są ustalane indywidualnie przez gminy. Za projekt przyłącza zapłacimy co najmniej 1500 zł. Geodeta weźmie od nas nie mniej niż 500 zł. Uzgodnienia i odbiór w zakładzie wodociągowym będą nas kosztować 200-400 zł. Wykonawca wyceni roboty ziemne i instalację przyłącza w zależności od jego długości oraz warunków gruntowo-wodnych. Możemy się spodziewać od 100 do 400 zł za metr przyłącza. Opłaty za zajęcie drogi są również ustalane indywidualnie przez zarządcę drogi. Ich wysokość zależy od czasu prowadzenia robót i wielkości zajmowanej części ulicy oraz jej rodzaju. Mniej zapłacimy za zajęcie drogi gminnej czy powiatowej, a więcej - krajowej.
Za zajęcie 1 m² pobocza płaci się 0,4-1 zł za dobę, za 1 m² jezdni:
• do 20% szerokości - 1-2 zł za dobę;
• od 20 do 50% szerokości - 1,5-4 zł za dobę;
• powyżej 50% szerokości - 2,5-8 zł za dobę.