Instalacja wodna

Jak założyć przyłącze wodne do Twojego domu


Kolejność prac


Przyłącze wodne musi być ułożone poniżej głębokości przemarzania gruntu. Do zrobienia wykopów najwygodniej użyć koparki
Przyłącze wodne musi być ułożone poniżej głębokości przemarzania gruntu. Do zrobienia wykopów najwygodniej użyć koparki

Aby zbudować studnię, najpierw trzeba znaleźć wodę na działce. Poszukiwania nie są potrzebne, gdy chcemy korzystać z wodociągu - trzeba wykonać przyłącze i zamontować wodomierz.


Znalezienie dostatecznej ilości wody o takiej jakości, aby nadawała się do użytku w gospodarstwie domowym, nie jest łatwe.
Czerpie się ją z warstw wodonośnych (warstwy gruntu, zwykle piasku, w których znajduje się woda), które są poprzedzielane warstwami nieprzepuszczalnymi. Do wód zalegających płytko (na głębokości kilku metrów, nieprzykrytych warstwą nieprzepuszczalną) mogą przenikać zanieczyszczenia powierzchniowe. Najbardziej zagrożone są tereny nieskanalizowane, gdzie ścieki z gospodarstw domowych są odprowadzane do bezodpływowych zbiorników (szamb). Ścieki z nieszczelnych szamb przenikają do gruntu i zanieczyszczają warstwy wodonośne. Niekorzystne oddziaływanie na wody gruntowe mają też zanieczyszczenia wymywane z intensywnie nawożonych pól, Do wody mogą się przedostać bakterie, nadmierna ilość azotanów i związków organicznych. Aby taka woda nadawała się do użytku w gospodarstwie domowym, konieczne jest jej uzdatnianie z użyciem skomplikowanych i drogich technologii, co w warunkach domowych może być po prostu nieopłacalne. Inne problemy są z wodą, która jest pobierana z głębszych warstw (to znaczy przykrytych warstwą nieprzepuszczalną) - z głębokości kilkunastu lub kilkudziesięciu metrów. Wody podziemne są odizolowane od zanieczyszczeń agrotechnicznych. Mają natomiast styczność ze skałami i rozpuszczają zawarte w nich związki. Zastrzeżenia zwykle budzi zawartość żelaza i manganu, które w wodach podziemnych mogą występować w ilości nawet kilkakrotnie przekraczającej dopuszczalne normy. Razem z nimi mogą się pojawić rozpuszczone w wodzie gazy - amoniak i siarkowodór. Woda ma wtedy niedobry smak i zapach, a także przyspiesza korozję instalacji i urządzeń grzewczych. W wodach podziemnych mogą też występować w nadmiarze jony wapnia i magnezu, które powodują jej twardość i mogą się wytrącać na elementach grzewczych w postaci kamienia kotłowego. Taką wodę można uzdatniać w warunkach domowych - na specjalnych złożach (kolumnach filtracyjnych) dobranych do rodzaju zanieczyszczeń występujących w wodzie.