Instalacja wodna

Jak założyć przyłącze wodne do Twojego domu


Aby zbudować studnię...


Nawet gdy dom jest podłączony do sieci wodociągowej, starą studnię warto zostawić i wodą z niej podlewać ogród
Nawet gdy dom jest podłączony do sieci wodociągowej, starą studnię warto zostawić i wodą z niej podlewać ogród

Budowa nowej studni kopanej oraz głębinowej wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.


W niektórych urzędach studnia - zwłaszcza wiercona - jest traktowana jak urządzenie wodne i nie wymaga się na nią pozwolenia, ale niestety takich urzędów jest niewiele.
Wykonanie obudowy już istniejącej studni zostało zwolnione z uzyskania pozwolenia na budowę i wymaga jedynie zgłoszenia. W tym celu na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych w urzędzie gminy lub starostwie należy złożyć wniosek.
Pozwolenie wodnoprawne.
Tylko niektóre studnie nie wymagają uzyskania takiego pozwolenia. Z tego obowiązku jest zwolniona budowa studni o głębokości do 30 m przeznaczonej do poboru wody w ilości nieprzekraczającej 5 m³ na dobę do zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego. Jest to tak zwane zwykłe korzystanie z wód. Gdy pobieramy wodę na swoje potrzeby, przeważnie udaje się spełnić oba te warunki. Czasem jednak istnieje konieczność wybudowania studni głębszej niż 30 m albo korzystania z wody w szczególny sposób (na przykład wtedy, gdy prowadzimy na terenie posesji działalność gospodarczą). Musimy wówczas uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Do wniosku o takie pozwolenie należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli został sporządzony) , opis planowanej działalności oraz operat wodnoprawny, czyli techniczną dokumentację z opisem i rysunkami. Co dokładnie powinien zawierać operat, określają punkt po punkcie przepisy Prawa wodnego. Może go sporządzić tylko hydrogeolog z uprawnieniami. Operat można zastąpić projektem urządzeń, pod warunkiem że zawiera on wszystkie wymagane punkty. Pozwolenie wodnoprawne jest wydawane na czas określony, najczęściej nie krótszy niż 10 lat. Wydaje je starosta.
Uwaga! Pozwolenie na szczególne korzystanie z wód jest jednocześnie pozwoleniem na wykonanie służących do tego urządzeń wodnych. Przykładowo, występując o pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych, nie musimy się już starać o osobne - na wybudowanie studni.
Ile to kosztuje?
Koszt pozwolenia wodnoprawnego to ponad 220 zł.
Operat wodnoprawny to wydatek co najmniej 550 zł.